Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie reklamacji.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Zamawiających nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści pkt. 6.1 niniejszego Regulaminu.

3. Reklamację może złożyć każdy Zamawiający, dla którego Usługodawca realizował Zamówienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uwagi dotyczące reklamowanego Zamówienia należy przesyłać na adres [email protected]. Dokument do pobrania : formularz reklamacji - PDF

3.1 Reklamacji nie podlegają:

4. Rozpatrzenie reklamacji
Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Zamawiającego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.

4.1 W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Zamawiający.

4.2 W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Zamawiającego, w uzgodnionym terminie.


5. W przypadku gdy Zamawiający, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte Regulaminie.

5.1 W przypadku gdy Zamawiający, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w Regulaminie.

6. W przypadku umów zawieranych z Zamawiającymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.