Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie reklamacji.


2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Zamawiających nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści pkt. 6.1 niniejszego Regulaminu.


3. Reklamację może złożyć każdy Kupujący, dla którego Usługodawca realizował Zamówienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub za pośrednictwem sklepu internetowego constilana.pl. Uwagi dotyczące reklamowanego Zamówienia należy przesyłać na adres [email protected]. Dokument do pobrania : formularz reklamacji - PDF

4. Proces i rozpatrzenie reklamacji

  1. Zgłoszenie reklamacji do Sprzedawcy,
  2. Weryfikacja zgłoszenia w ciągu 14 dni roboczych i decyzja Sprzedającego (możliwe prośby o uzupełnienia przez Kupującego zgłoszenia reklamacji jeżeli ta okaże się niekopletna i niewystarczająca do rozpatrzenia),
  3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca informuje Kupującego za pośerdnictwem wiadomości e-mail Kupującego.
  4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji - wymagany jest zwrot wadliwego nakładu - koszty poktywa Sprzedający. Jeżeli w procesie realizacji reklamacji okaże się że różnica zwróconego wadliwego nakładu a dostarczonego w Zamówieniu jest większa niż 5%, to reklamacja nie zostanie uznana. W przypadku produktów jednostkowych należy zwrócić je w pełnym nakładzie.
  5. Wykonanie rozczeń Kupującego tj. wymiana lub zwrot środków za wadliwy nakład, lub innych uzgodnień między stronami.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.

4.1 W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
 
4.2. Kupującący ma prawo do odwołania się od decyzji w sprawie rozpatrzonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

4.3. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w uzgodnionym terminie.
 

5. Reklamacji nie podlegają:

 

6. W przypadku gdy Zamawiający, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte Regulaminie.

6.1 W przypadku gdy Zamawiający, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w Regulaminie.

 

7. W przypadku umów zawieranych z Zamawiającymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

----

ostatnia zmiana 05.03.2024