Regulamin sklepu

§1.Postanowienia ogólne


1.1 Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego colnstilana.pl produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

1.2 Administratorem danych osobowych w serwisie constilana.pl jest: WEBMOTION adres rejestrowy: Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław, NIP: 622-262-23-14 REGON: 301631242 zwanej dalej jako „Usługodawca”.

1.3 Sklep constilana.pl dostępny jest pod adresem URL: https://constilana.pl/ wyłącznie. Usługodawca nie odpowiada za treść którejkolwiek ze stron spoza witryny ani żadnej innej witryny podłączonej do witryny. Łączenie się z witryną, ze stronami spoza witryny lub innymi witrynami odbywa się na własne ryzyko i bez przyzwolenia Usługodawcy.

1.4 Produkty sprzedawane są przez Usługodawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą , jak również pozostałym podmiotom, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zwane są dalej „Kupującymi”.


§2. Warunki korzystania z serwisu


2.1 Korzystanie ze Sklepu constilana.pl oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.

2.3 Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.4 Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Usługodawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

2.5 Kupujący może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.

2.6 Usługodawca przetważa dane zgodnie z polityką prywatności - dostępnej na podstronie tego serwisu - https://constilana.pl/strona/polityka-prywatnosci.


§3.Składanie Zamówienia


Aby rozpocząć procedurę przygotowania Zamówienia należy po wejściu do Sklepu wybrać poszukiwany produkt i dodać go do koszyka wg. określonch parametrów. System automatycznie rozpocznie proces realizacji Zamówienia który obejmuje łącznie 3 etapy.

3.1 Etap 1 - widok koszyka

Przedstawia produkty dodane dodane przez Kupującego do koszka, wraz z obejmującymi wariantami i rabatami. W tym widoku w przypadku chęci zamówienia należy wypełnić formualrze :

3.2 Etap 2 – podusmowanie zamówienia
Zawiera podusmowanie wszyskich decji i podanych informacji w kroku poprzednim. Jeżeli Kupujący chce złożyć zamówienie, akceptuje wymagane zgody i potwierdza złożenie zamówienia przyciskiem złóż zamówienie.
Sklep rejestruje zamówienie pod określnym numerem i przesyłam potwierdzenie na wskazany w procesie skłądania Zamówienia adres e-mail. W przypadku płatności elektronicznej tworzy link transzakcyjny za pośrednictwem, którego Kupujący dokonuje płatności za Zamówienie - aplikacja zewnętrzna dostępna w sklepie np. PayU. Usługodawca nie odpowiada za poprawność działania aplikacji. Sklep internetowy rejestruje adres IP komputera z którego nastąpiło Zamówienie.

§4. Płatności


Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia w przypadku płatności przelewem jest dokonanie płatności. Zamawiający po złożeniu Zamówienia, ma możliwość wyboru płatności za Zamówienie jedną z dostępnych form płatności:

 

§5. Rejestracja i realizacja Zamówienia

 

UWAGA - w związku z ciągłymi wzrostami i aktualizacjami cen surowców i nośników druku, ceny oferowanych produktów mogą być nieaktualne. Sugerujemy aby przed złożeniem zamówienia skontaktować się w celu potwierdzenia aktualnej oferty.
 
W przypadku kiedy cena okaże się nieaktualna Sprzedawca może anulować zamówienie po jego złożeniu. O takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany via. e-mail.
 
5.1 Z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przesłanego na trwałym nośniku, Kupujący zawiera ze Usługodawcą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

5.2 Nowe Zamówienie otrzymuje unikalny numer, oraz zostaje przesłane w formie podsumowania na adres e-mail podany w procesie tworzenia Zamówienia. Jego obsługa prowadzona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.


5.3 Termin realizacji Zamówienia


5.3.1 Czas realizacji Zamówienia określony zostaje przez Usługodawcę po otrzymaniu płatności za zamówienie. 

5.3.2 W przypadku druku na podstawie materiałów Kupującego, poprawność materiału do druku potwierdza Usługodawca za pośrednictwem widomości e-mail – w godzinach pracy biura.

5.4. Dostawa Zamówienia


5.4.1 W przypadku Zamówień w których realizowany jest kilka Produktów, koszty wysyłki obejmują dostawę całego Zamówienia. W przypadku kiedy Kupujący zdecyduje aby dostarczać przesyłki w partiach lub pod różne adresy, powinien złożyć osobne Zamówienia. Niezależnie od terminów zakończenia druku Zamówienia wielo-produktowe są kompletowane i wysyłane razem. Przesyłki realizowane w serwisie realizowane wg. następujących form:
  • przesyłka kurierska

5.5 Odbiór Zamówienia


5.5.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Zamawiającego do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

5.5.2 Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.

5.5.3 W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Usługodawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebranie Produktu - jest zobowiązany także do zapłaty Usługodawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w sekcji Zwroty i Reklamacje niniejszego Regulaminu.

5.6 Opóźnienie w doręczeniu Zamówienia


5.6.1 Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Usługodawcy na koszt Odbiorcy.

5.6.2 Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Usługodawca . Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.§6. Materiały do druku


7.1 Usługodawca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Zamawiającego. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Usługodawca może odmówić drukowania takich materiałów.

7.2 Usługodawca nie dokonuje korekt treści w projektach przesłanych przez Zamawiającego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za literówki, błędy w tekście. Zamawiający winien sprawdzić treść projektu przed jego zaakceptowaniem.

7.3 Projekty przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji o której informujemy w drodze tworzenia Zamówienia. Źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały będą odrzucane, a Zamawiający zostanie poinformowany o niezgodności.

7.4 Poprawna weryfikacja plików rozpoczyna realizację Zamówienia, od tej chwili nie ma możliwości zmiany projektu, Zamawiający otrzymuje informację drogą e-mail o rozpoczęciu realizacji Zamówienia oraz o prognozowanym terminie dostawy.

7.5. Zamawiający oświadcza, iż jest wyłącznie uprawniony do korzystania z materiałów dostarczonych Usługodawcy w celu wykonania umowy.

7.6. Usługodawca nie ma prawa do wykorzystywania i kopiowania w całości lub części materiałów dostarczonych przez Zamawiającego w celu innym niż wykonanie umowy.

7.7 Usługodawca nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do Zamówień po 30 dniach od dnia wysyłki są usuwane.

7.8 Modyfikacje projektu możliwe są za zgodą Kupującego, w określonym zakresie i budżecie ustalonym przez Usługodawcę. Kupujący akceptując budżet obejmujący zmiany w dostarczonych materiałach zobowiązuje się do zapłaty.


§8. Zakres odpowiedzialności serwisu


8.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:§9 Prywatność i bezpieczeństwo


9.1. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9.2 Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją Zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)

9.3. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego nie są przechowywane przez Usługodawcę w zbiorach danych. Dane wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu Zamówienia w przesyłane są via e-mail w podsumowaniu Zamówienia i usuwane po okresie 24msc.

9.4. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie - dostępnym na podstronie tego serwisu - https://constilana.pl/strona/polityka-prywatnosci.


§10. Własność intelektualna


Zawartość strony internetowej jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy WEBMOTION. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony printspot.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.


§11. Postanowienia końcowe

 ostatnia aktualizacja: 04 sierpnia 2021r.